Bài trình chiếu power point cho giáo viên trên lớp - Toán lớp 5

Bài trình chiếu power point cho giáo viên trên lớp - Toán lớp 5

Toán l
ớp 5:

1.     Ôn tập: Khái niệm về phân số (tr3)

2.     Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số (tr5)

3.     Ôn tập: So sánh hai phân số (tr6)

4.     Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) (tr7)

5.     Phân số thập phân (tr8)

6.     Luyện tập (tr9)

7.     Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số (tr10)

8.     Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số (tr11)

9.     Hỗn số (tr12)

10.                        Hỗn số (tiếp theo) (tr13)

11.                        Luyện tập (tr14)

12.                        Luyện tập chung (tr15)

13.                        Luyện tập chung (tr15)

14.                        Luyện tập chung (tr16)

15.                         Ôn tập về giải toán (tr17)

16.                        Ôn tập và bổ sung về giải toán (tr18)

17.                        Luyện tập (tr19)

18.                        Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) (tr20)

19.                        Luyện tập (tr21)

20.                        Luyện tập chung (tr22)

21.                        Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài (tr22)

22.                        Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng (tr23)

23.                        Luyện tập (tr24)

24.                        Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông (tr25)

25.                        Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích (tr27)

26.                        Luyện tập (tr28)

27.                        Héc-ta (tr29)

28.                        Luyện tập (tr30)

29.                        Luyện tập chung (tr31)

30.                        Luyện tập chung (tr31)

31.                        Luyện tập chung (tr32)

32.                        Khái niệm số thập phân (tr33)

33.                        Khái niệm số thập phân (tiếp theo) (tr36)

34.                        Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân (tr37)

35.                        Luyện tập (tr38)

36.                        Số thập phân bằng nhau (tr40)

37.                        So sánh hai số thập phân (tr41)

38.                        Luyện tập (tr43)

39.                        Luyện tập chung (tr43)

40.                        Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân (tr44)

41.                        Luyện tập (tr44)

42.                        Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (tr45)

43.                        Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân (tr46)

44.                        Luyện tập chung (tr47)

45.                        Luyện tập chung (tr48)

46.                        Luyện tập chung (tr48)

47.                        Kiểm tra định kì (giữa học kì I)

48.                        Cộng hai số thập phân (tr49)

49.                        Luyện tập (tr50)

50.                        Tổng nhiều số thập phân (tr51)

51.                        Luyện tập (tr52)

52.                        Trừ hai số thập phân (tr53)

53.                        Luyện tập (tr54)

54.                        Luyện tập chung (tr55)

55.                        Nhân một số thập phân với một số tự nhiên (tr55)

56.                        Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,... (tr57)

57.                        Luyện tập (tr58)

58.                        Nhân một số thập phân với một số thập phân (tr58)

59.                        Luyện tập (tr60)

60.                        Luyện tập (tr61)

61.                        Luyện tập chung (tr61)

62.                        Luyện tập chung (tr62)

63.                        Chia một số thập phân cho một số tự nhiên (tr63)

64.                        Luyện tập (tr64)

65.                        Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... (tr64)

66.                        Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (tr67)

67.                        Luyện tập (tr68)

68.                        Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (tr69)

69.                        Luyện tập (tr70)

70.                        Chia một số thập phân cho một số thập phân (tr71)

71.                        Luyện tập (tr72)

72.                        Luyện tập chung (tr72)

73.                        Luyện tập chung (tr73)

74.                        Tỉ số phần trăm (tr73)

75.                        Giải toán về tỉ số phần trăm (tr75)

76.                        Luyện tập (tr76)

77.                        Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (tr76)

78.                        Luyện tập (tr77)

79.                        Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (tr78)

80.                        Luyện tập (tr79)

81.                        Luyện tập chung (tr79)

82.                        Luyện tập chung (tr80)

83.                        Giới thiệu máy tính bỏ túi (tr81)

84.                        Sử dụng máy tính bỏ túi để giải các bài toán về tỉ số phần trăm (tr82)

85.                        Hình tam giác (tr85)

86.                        Diện tích hình tam giác (tr87)

87.                        Luyện tập (tr88)

88.                        Luyện tập chung (tr89)

89.                        Kiểm tra cuối học kì I

90.                        Hình thang (tr91)

91.                        Diện tích hình thang (tr93)

92.                        Luyện tập (tr94)

93.                        Luyện tập chung (tr95)

94.                        Hình tròn. Đường tròn (tr96)

95.                        Chu vi hình tròn (tr97)

96.                        Luyện tập (tr99)

97.                        Diện tích hình tròn (tr99)

98.                        Luyện tập (tr100)

99.                        Luyện tập chung (tr100)

100.                   Giới thiệu biểu đồ hình quạt (tr101)

101.                   Luyện tập về tính diện tích (tr103)

102.                   Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) (tr104)

103.                   Luyện tập chung (tr106)

104.                   Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (tr107)

105.                   Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (tr109)

106.                   Luyện tập (tr110)

107.                   Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (tr111)

108.                   Luyện tập (tr112)

109.                   Luyện tập chung (tr113)

110.                   Thể tích của một hình (tr114)

111.                   Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (tr116)

112.                   Mét khối (tr117)

113.                   Luyện tập (tr119)

114.                   Thể tích hình hộp chữ nhật (tr120)

115.                   Thể tích hình lập phương (tr122)

116.                   Luyện tập chung (tr123)

117.                   Luyện tập chung (tr124)

118.                   Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (tr125)

119.                   Luyện tập chung (tr127)

120.                   Luyện tập chung (tr128)

121.                   Kiểm tra định kì (giữa học kì II)

122.                   Bảng đơn vị đo thời gian (tr129)

123.                   Cộng số đo thời gian (tr131)

124.                   Trừ số đo thời gian (tr133)

125.                   Luyện tập (tr134)

126.                   Nhân số đo thời gian với một số (tr135)

127.                   Chia số đo thời gian cho một số (tr136)

128.                   Luyện tập (tr137)

129.                   Luyện tập chung (tr137)

130.                   Vận tốc (tr138)

131.                   Luyện tập (tr139)

132.                   Quãng đường (tr140)

133.                   Luyện tập (tr141)

134.                   Thời gian (tr142)

135.                   Luyện tập (tr143)

136.                   Luyện tập chung (tr144)

137.                   Luyện tập chung (tr144)

138.                   Luyện tập chung (tr145)

139.                   Ôn tập về số tự nhiên (tr147)

140.                   Ôn tập về phân số  (tr148)

141.                   Ôn tập về phân số (tiếp theo) (tr149)

142.                   Ôn tập về số thập phân   (tr150)

143.                   Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)  (tr151)

144.                   Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tr152)

145.                   Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) (tr153)

146.                   Ôn tập về đo diện tích (tr154)

147.                   Ôn tập về đo thể tích (tr155)

148.                   Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) (tr155)

149.                   Ôn tập về đo thời gian  (tr156)

150.                   Phép cộng (tr158)

151.                   Phép trừ  (tr159)

152.                   Luyện tập (tr160)

153.                   Phép nhân  (tr161)

154.                   Luyện tập (tr162)

155.                   Phép chia (tr163)

156.                   Luyện tập (tr164)

157.                   Luyện tập (tr165)

158.                   Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian  (tr165)

159.                   Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình  (tr166)

160.                   Luyện tập (tr167)

161.                   Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình  (tr168)

162.                   Luyện tập (tr169)

163.                   Luyện tập chung (tr169)

164.                   Một số dạng bài toán đã học (tr170)

165.                   Luyện tập (tr171)

166.                   Luyện tập (tr171)

167.                   Luyện tập (tr172)

168.                   Ôn tập về biểu đồ (tr173)

169.                   Luyện tập chung (tr175)

170.                   Luyện tập chung (tr176)

171.                   Luyện tập chung (tr176)

172.                   Luyện tập chung (tr177)

173.                   Luyện tập chung (tr178)

174.                   Luyện tập chung (tr179)

Click mua tài khoản VIP
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr.Nguyễn Chí Bình01627041229