Bài trình chiếu power point cho giáo viên trên lớp - Toán Lớp 4

Bài trình chiếu power point cho giáo viên trên lớp 4

B1:
Ôn tập các số đến 100000 (tr3)

B2:Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) (tr4)

B3:Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) (tr5)

B4:Biểu thức có chứa một chữ (tr6)

B5:Luyện tập (tr7)

B6:Các số có sáu chữ số (tr8)

B7:Luyện tập (tr10)

B8:Hàng và lớp (tr11)

B9:So sánh các số có nhiều chữ số (tr12)

B10:Triệu và lớp triệu (tr13)

B11:Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (tr14)

B12:Luyện tập (tr16)

B13:Luyện tập (tr17)

B14:Dãy số tự nhiên (tr19)

B15:Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (tr20)

B16:So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (tr21)

B17:Luyện tập (tr22)

B18:Yến, tạ, tấn (tr23)

B19:Bảng đơn vị đo khối lượng (tr24)

B20:Giây, thế kỉ (tr25)

B21:Luyện tập (tr26)

B22:Tìm số trung bình cộng (tr26)

B23:Luyện tập (tr28)

B24:Biểu đồ (tr28)

B25:Biểu đồ (tiếp theo) (tr30)

B26:Luyện tập (tr33)

B27:Luyện tập chung (tr35)

B28:Luyện tập chung (tr36)

B29:Phép cộng (tr38)

B30:Phép trừ  (tr39)

B31:Luyện tập (tr40)

B32:Biểu thức có chứa hai chữ (tr41)

B33:Tính chất giao hoán của phép cộng (tr42)

B34:Biểu thức có chứa ba chữ (tr42)

B35:Tính chất kết hợp của phép cộng (tr45)

B36:Luyện tập (tr46)

B37:Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (tr47)

B38:Luyện tập (tr48)

B39:Luyện tập chung (tr48)

B40:Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (tr49)

B41:Hai đường thẳng vuông góc (tr50)

B42:Hai đường thẳng song song (tr51)

B43:Vẽ hai đường thẳng vuông góc (tr52)

B44:Vẽ hai đường thẳng song song (tr53)

B45:Thực hành vẽ hình chữ nhật (tr54); Thực hành vẽ hình vuông (tr55)

B46:Luyện tập (tr55)

B47:Luyện tập chung (tr56)

B48:Kiểm tra định kì giữa học kì I

B49:Nhân với số có một chữ số (tr57)

B50:Tính chất giao hoán của phép nhân (tr58)

B51:Nhân với 10, 100, 1000,… Chia cho 10, 100, 1000,… (tr59)

B52:Tính chất kết hợp của phép nhân (tr60)

B53:Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (tr61)

B54:Đề-xi-mét vuông (tr62)

B55:Mét vuông (tr64)

B56:Nhân một số với một tổng (tr66)

B57:Nhân một số với một hiệu (tr67)

B58:Luyện tập (tr68)

B59:Nhân với số có hai chữ số (tr69)

B60:Luyện tập (tr69)

B61:Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (tr70)

B62:Nhân với số có ba chữ số (tr72)

B63:Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) (tr73)

B64:Luyện tập (tr74)

B65:Luyện tập chung (tr75)

B66:Chia một tổng cho một số (tr76)

B67:Chia cho số có một chữ số (tr77)

B68:Luyện tập (tr78)

B69:Chia một số cho một tích (tr78)

B70:Chia một tích cho một số (tr79)

B71:Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 (tr80)

B72:Chia cho số có hai chữ số (tr81)

B73:Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (tr82)

B74:Luyện tập (tr83)

B75:Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (tr83)

B76:Luyện tập (tr84)

B77:Thương có chữ số 0 (tr85)

B78:Chia cho số có ba chữ số (tr86)

B79:Luyện tập (tr87)

B80:Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (tr87)

B81:Luyện tập (tr89)

B82:Luyện tập chung (tr90)

B83:Dấu hiệu chia hết cho 2 (tr94)

B84:Dấu hiệu chia hết cho 5 (tr95)

B85:Luyện tập (tr96)

B86:Dấu hiệu chia hết cho 9 (tr97)

B87:Dấu hiệu chia hết cho 3 (tr97)

B88:Luyện tập (tr98)

B89:Luyện tập chung (tr99)

B90:Kiểm tra định kì cuối học kì I

B91:Ki-lô-mét vuông (tr99)

B92:Luyện tập (tr100)

B93:Hình bình hành (tr102)

B94:Diện tích hình bình hành (tr103)

B95:Luyện tập (tr104)

B96:Phân số (tr106)

B97:Phân số và phép chia số tự nhiên (tr108)

B98:Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) (tr109)

B99:Luyện tập (tr110)

B100:Phân số bằng nhau (tr111)

B101:Rút gọn phân số (tr112)

B102:Luyện tập (tr114)

B103:Qui đồng mẫu số các phân số (tr115)

B104:Qui đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) (tr116)

B105:Luyện tập (tr117)

B106:Luyện tập chung (tr118)

B107:So sánh hai phân số cùng mẫu số (tr119)

B108:Luyện tập (tr120)

B109:So sánh hai phân số khác mẫu số (tr121)

B110:Luyện tập (tr122)

B111:Luyện tập chung (tr123)

B112:Luyện tập chung (tr124)

B113:Phép cộng phân số (tr126)

B114:Phép cộng phân số (tiếp theo) (tr127)

B115:Luyện tập (tr128)

B116:Luyện tập (tr128)

B117:Phép trừ phân số (tr129)

B118:Phép trừ phân số (tiếp theo) (tr130)

B119:Luyện tập (tr131)

B120:Luyện tập chung (tr131)

B121:Phép nhân phân số (tr132)

B122:Luyện tập (tr133)

B123:Luyện tập (tr134)

B124:Tìm phân số của một số (tr135)

B125:Phép chia phân số (tr135)

B126:Luyện tập (tr136)

B127:Luyện tập (tr137)

B128:Luyện tập chung (tr137)

B129:Luyện tập chung (tr138)

B130:Luyện tập chung (tr138)

B131:Luyện tập chung (tr139)

B132:Kiểm tra định kì giữa học kì II

B133:Hình thoi (tr140)

B134:Diện tích hình thoi (tr142)

B135:Luyện tập (tr143)

B136:Luyện tập chung (tr144)

B137:Giới thiệu tỉ số (tr146)

B138:Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tr147)

B139:Luyện tập (tr148)

B140:Luyện tập (tr149)

B141:Luyện tập chung (tr149)

B142:Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (tr150)

B143:Luyện tập (tr151)

B144:Luyện tập (tr151)

B145:Luyện tập chung (tr152)

B146:Luyện tập chung (tr153)

B147:Tỉ lệ bản đồ (tr154)

B148:Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tr156)

B149:Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) (tr157)

B150:Thực hành (tr158)

B151:Thực hành (tiếp theo) (tr159)

B152:Ôn tập về số tự nhiên (tr160)

B153:Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) (tr161)

B154:Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) (tr161)

B155:Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tr162)

B156:Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (tr163)

B157:Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (tr164)

B158:Ôn tập về biểu đồ (tr164)

B159:Ôn tập về phân số (tr166)

B160:Ôn tập về các phép tính với phân số (tr167)

B161:Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (tr168)

B162:Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (tr169)

B163:Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (tr170)

B164:Ôn tập về đại lượng (tr170)

B165:Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (tr171)

B166:Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (tr172)

B167:Ôn tập về hình học (tr173)

B168:Ôn tập về hình học (tiếp theo) (tr174)

B169:Ôn tập về tìm số trung bình cộng (tr175)

B170:Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (tr175)

B171:Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó (tr176)

B172:Luyện tập chung (tr176)

B173:Luyện tập chung (tr177)

B174:Luyện tập chung (tr178)

B175:Kiểm tra định kì cuối học kì II


Click mua tài khoản VIP
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr.Nguyễn Chí Bình01627041229