Bài trình chiếu power point cho giáo viên trên lớp - toán lớp 3

Bài trình chiếu power point cho giáo viên trên lớp - toán lớp 3
Bài 1.     Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số (tr3)

Bài 2.     Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) (tr4)

Bài 3.     Luyện tập (tr4)

Bài 4.     Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (tr5)

Bài 5.     Luyện tập (tr6)

Bài 6.     Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (tr7)

Bài 7.     Luyện tập (tr8)

Bài 8.     Ôn tập các bảng nhân (tr9)

Bài 9.     Ôn tập các bảng chia (tr10)

Bài 10. Luyện tập (tr10)

Bài 11. Ôn tập về hình học (tr11)

Bài 12. Ôn tập về giải toán (tr12)

Bài 13. Xem đồng hồ (tr13)

Bài 14. Xem đồng hồ (tiếp theo) (tr14)

Bài 15. Luyện tập (tr17)

Bài 16. Luyện tập chung(tr18)

Bài 17. Kiểm tra

Bài 18. Bảng nhân 6 (tr19)

Bài 19. Luyện tập (tr20)

Bài 20. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) (tr21)

Bài 21. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) (tr22)

Bài 22. Luyện tập (tr23)

Bài 23. Bảng chia 6 (tr24)

Bài 24. Luyện tập (tr25)

Bài 25. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số (tr26)

Bài 26. Luyện tập (tr26)

Bài 27. Chia số có hai chữ số với số có một chữ số  (tr27)

Bài 28. Luyện tập (tr28)

Bài 29. Phép chia hết và phép chia có dư (tr29)

Bài 30. Luyện tập (tr30)

Bài 31. Bảng nhân 7 (tr31)

Bài 32. Luyện tập (tr32)

Bài 33. Gấp một số lên nhiều lần (tr33)

Bài 34. Luyện tập (tr34)

Bài 35. Bảng chia 7 (tr35)

Bài 36. Luyện tập (tr36)

Bài 37. Giảm đi một số lần (tr37)

Bài 38. Luyện tập (tr38)

Bài 39. Tìm số chia (tr39)

Bài 40. Luyện tập (tr40)

Bài 41. Góc vuông, góc không vuông (tr41)

Bài 42. Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke (tr43)

Bài 43. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét (tr44)

Bài 44. Bảng đơn vị đo độ dài (tr45)

Bài 45. Luyện tập (tr46)

Bài 46. Thực hành đo độ dài (tr47)

Bài 47. Thực hành đo độ dài (tiếp theo) (tr48)

Bài 48. Luyện tập chung (tr49)

Bài 49. Kiểm tra định kì (giữa học kì I)

Bài 50. Bài toán giải bằng hai phép tính (tr50)

Bài 51. Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) (tr51)

Bài 52. Luyện tập (tr52)

Bài 53. Bảng nhân 8 (tr53)

Bài 54. Luyện tập (tr54)

Bài 55. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số  (tr55)

Bài 56. Luyện tập (tr56)

Bài 57. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (tr57)

Bài 58. Luyện tập (tr58)

Bài 59. Bảng chia 8 (tr59)

Bài 60. Luyện tập (tr60)

Bài 61. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn (tr61)

Bài 62. Luyện tập (tr62)

Bài 63. Bảng nhân 9 (tr63)

Bài 64. Luyện tập (tr64)

Bài 65. Gam (tr65)

Bài 66. Luyện tập (tr67)

Bài 67. Bảng chia 9 (tr68)

Bài 68. Luyện tập (tr69)

Bài 69. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số  (tr70)

Bài 70. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)  (tr71)

Bài 71. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số  (tr72)

Bài 72. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số  (tiếp theo) (tr73)

Bài 73. Giới thiệu bảng nhân (tr74)

Bài 74. Giới thiệu bảng chia (tr75) 

Bài 75. Luyện tập (tr76)

Bài 76. Luyện tập chung (tr77)

Bài 77. Làm quen với biểu thức (tr78)

Bài 78. Tính giá trị của biểu thức (tr79)

Bài 79. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (tr80)

Bài 80. Luyện tập (tr81)

Bài 81. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (tr81)

Bài 82. Luyện tập (tr82)

Bài 83. Luyện tập chung (tr83)

Bài 84. Hình chữ nhật (tr84)

Bài 85. Hình vuông (tr85)

Bài 86. Chu vi hình chữ nhật (tr87)

Bài 87. Chu vi hình vuông (tr88)

Bài 88. Luyện tập (tr89)

Bài 89. Luyện tập chung (tr90)

Bài 90. Kiểm tra định kì (cuối học kì I)

Bài 91. Các số có bốn chữ số (tr91)

Bài 92. Luyện tập (tr94)

Bài 93. Các số có bốn chữ số (tiếp theo) (tr95)

Bài 94. Các số có bốn chữ số (tiếp theo) (tr96)

Bài 95. Số 10000 - Luyện tập (tr97)

Bài 96. Điểm ở giữa - Trung điểm của một đoạn thẳng (tr98)

Bài 97. Luyện tập (tr99)

Bài 98. So sánh các số trong phạm vi 10000 (tr100)

Bài 99.             Luyện tập (tr101)

Bài 100.                     Phép cộng các số trong phạm vi 10000 (tr102)

Bài 101.                     Luyện tập (tr103)

Bài 102.                     Phép trừ các số trong phạm vi 10000 (tr104)

Bài 103.                     Luyện tập (tr105)

Bài 104.                     Luyện tập chung (tr106)

Bài 105.                     Tháng - Năm (tr107)

Bài 106.                     Luyện tập (tr109)

Bài 107.                     Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính (tr110)

Bài 108.                     Vẽ trang trí hình tròn (tr112)

Bài 109.                     Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số  (tr113)

Bài 110.                     Luyện tập (tr114)

Bài 111.                     Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) (tr115)

Bài 112.                     Luyện tập (tr116)

Bài 113.                     Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số  (tr117)

Bài 114.                     Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (tr118)

Bài 115.                     Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (tr119)

Bài 116.                     Luyện tập (tr120)

Bài 117.                     Luyện tập chung (tr120)

Bài 118.                     Làm quen với chữ số La Mã (tr121)

Bài 119.                     Luyện tập (tr122)

Bài 120.                     Thực hành xem đồng hồ (tr123)

Bài 121.                     Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) (tr125) 

Bài 122.                     Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tr128)

Bài 123.                     Luyện tập (tr129)

Bài 124.                     Luyện tập (tr129)

Bài 125.                     Tiền Việt Nam (tr130)

Bài 126.                     Luyện tập (tr132)

Bài 127.                     Làm quen với thống kê số liệu (tr134)

Bài 128.                     Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) (tr136)

Bài 129.                     Luyện tập (tr138)

Bài 130.                     Kiểm tra định kì (giữa học kì II) Các số có năm chữ số (tr140)

Bài 131.                     Các số có năm chữ số (tr 141)

Bài 132.                     Luyện tập (tr142)

Bài 133.                     Các số có năm chữ số (tiếp theo) (tr143)

Bài 134.                     Luyện tập (tr145)

Bài 135.                     Số 100000 - Luyện tập (tr147)

Bài 136.                     So sánh các số trong phạm vi 100000 (tr147)

Bài 137.                     Luyện tập (tr148)

Bài 138.                     Luyện tập (tr149)

Bài 139.                     Diện tích của một hình (tr150)

Bài 140.                     Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông (tr151)

Bài 141.                     Diện tích hình chữ nhật (tr152)

Bài 142.                     Luyện tập (tr153)

Bài 143.                     Diện tích hình vuông (tr153)

Bài 144.                     Luyện tập (tr154)

Bài 145.                     Phép cộng các số trong phạm vi 100000 (tr155)

Bài 146.                     Luyện tập (tr156)

Bài 147.                     Phép trừ các số trong phạm vi 100000 (tr157)

Bài 148.                     Tiền Việt Nam (tr157)

Bài 149.                     Luyện tập (tr159)

Bài 150.                     Luyện tập chung (tr160)

Bài 151.                     Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (tr161)

Bài 152.                     Luyện tập (tr162)

Bài 153.                     Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tr163)

Bài 154.                     Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (tr164)

Bài 155.                     Luyện tập (tr165)

Bài 156.                     Luyện tập chung (tr165)

Bài 157.                     Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) (tr166)

Bài 158.                     Luyện tập (tr167)

Bài 159.                     Luyện tập (tr167)

Bài 160.                     Luyện tập chung (tr168)

Bài 161.                     Kiểm tra

Bài 162.                     Ôn tập các số đến 100000 (tr169)

Bài 163.                     Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) (tr170)

Bài 164.                     Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000  (tr170)

Bài 165.                     Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (tiếp theo) (tr171)

Bài 166.                     Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (tiếp theo) (tr172)

Bài 167.                     Ôn tập về đại lượng (tr172)

Bài 168.                     Ôn tập về hình học (tr174)

Bài 169.                     Ôn tập về hình học (tiếp theo) (tr174)

Bài 170.                     Ôn tập về giải toán (tr176)

Bài 171.                     Ôn tập về giải toán (tiếp theo) (tr176)

Bài 172.                     Luyện tập chung (tr177)

Bài 173.                     Luyện tập chung (tr178)

Bài 174.                     Luyện tập chung (tr179)

Bài 175.                     Kiểm tra định kì (cuối học kì II)

Click mua tài khoản VIP
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr.Nguyễn Chí Bình01627041229