LƯU Ý VỀ DẤU HIỆU CHIA HẾT


Số chia hết cho 2 và 3 thì chia hết cho 6.
Số tận cùng là: 00, 25, 50, 75 thì chia hết cho 25.
Số tận cùng là số 3 chữ số chia hết cho 8 thì chia hết cho 8.
Số tận cùng là số 3 chữ số chia hết cho 125 thì chia hết cho 125.

Click mua tài khoản VIP
Đóng quảng cáo Hội thảo toán tiêu học
Đóng quảng cáo ans.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr.Nguyễn Chí Bình01627041229