Bài toán vui số 3:

Trong phòng họp có tất cả 21 người và người nào cũng bắt tay với một người khác một cái bắt tay. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay??
Tìm kiếm
Số thành viên
0
Xếp hạng thành tích lớp
1 2 3 4 5
Chương trình tư vấn miễn phí "Em giỏi toán"
Hộ trợ kỹ thuật
Mr.Nguyễn Chí Bình0979.212.838